Liberační balíček MFČR a jeho aplikace a důsledky. (Podání přehledů ZP a ČSSZ)


Vážení klienti. V rámci liberalizačního balíčku je potřeba uvědomit si, že nedošlo k posunutí povinností poplatníku, ale pouze k prominutí pokut a trestů. Bohužel vláda stále koná také ve smyslu svého PR a tak jsou opatření prezentována velmi opatrně a jejich pravou formu je potřeba ověřit až v jejich legislativním aktu.

Daň z příjmu (DP) nemá odložené datum pro podání přiznání. Pouze se promíjí sankce za pozdní podání či zaplacení daní v některých situacích, neřeší další na sebe navazující zákonné povinnosti. Mezi navázané povinnosti patří podání přehledu zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení.

ČSSZ zatím žádnou změnu povinností neuvadlí. A tedy platí:

  • nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, tj. nejpozději do 4. 5. 2020.
  • pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. 4. 2020, posunuje se termín podání Přehledu na 3. 8. 2020.
  • v případě, že byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání, je OSVČ povinna podat Přehled do jednoho měsíce po uplynutí stanovené lhůty. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců. V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí Přehled podat nejpozději do 31. 7. 2020.

Zdoj: ČSSZ

Tato informace je na stránkách ČSSZ potvrzena také v sekci Q&A a koronavirus

Zdravotní pojišťovny ve vlastní iniciativě přistoupily k opatřením která jdou vstříc povinným osobám.

OSVČ má podle zákona povinnost podat Přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za předchozí zdaňovací období. Bude tedy u většiny opatření platit postup podle § 24 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb.,  bude nutné postupovat tak, jako by lhůta pro podání Přehledu nebyla posunuta. To znamená, že doplatek za rok 2019 bude splatný v řádných termínech a penále za pozdní úhradu bude vyměřeno. Pokud si však OSVČ následně podá žádost o odstranění tvrdosti zákona, pojišťovna  jí vyhoví a penále promine.

  • VZP, posouvá nejzazší termín bez udělení pokuty za pozdní dodání pro podání přehledu na 3. srpna 2020. (zde)
  • ČPZP, bude respektovat podání do 3. srpna 2020. (zde)
  • OZP, bez sankcí bude možné podat přehled OSVČ do 3. srpna 2020, následná úhrada případného doplatku pojistného bude možná bez penále do 11. srpna 2020.(zde)
  • ZPŠ,možné podat přehled OSVČ do 3. srpna 2020 (zde)
  • ZPMV, umožní podání přehledu do 3. srpna 2020, nicméně deklaruje že: „U OSVČ i zaměstnavatelů, kteří se dostanou do prodlení při placení samotného pojistného nebo záloh na pojistné, bude možné zmírnit penalizaci, přičemž jednotlivé případy budou posuzovány individuálně.“ (zde)
  • RBP, „V současné době stále platí, že termín pro podání Přehledu OSVČ je do 4. 5. 2020.“ Nicméně RBP deklaruje že za pozdní podání nepřistoupí k pokutě za pozdní podání. „U sankce penále musí zdravotní pojišťovna postupovat ve smyslu § 53a zákona č. 48/1997 Sb.“ (zde)

Z prezentací jednotlivých ZP je vidět, že budou odpouštět pokuty za pozdní podání přehledů. Nicméně platební povinnost podle zákona budou odpouštět na základě žádosti, nebo o tomto druhém aspektu vůbec nehovoří.